Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem powstało w roku 2008

Historia Misja

Stowarzyszenie Instytut Badań Nad Bezpieczeństwem Powstało w roku 2008.

Celem Stowarzyszenia jest:

Promowanie idei Zjednoczonej Europy. Propagowanie poszanowania praw człowieka. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa: państwa, regionów oraz organizacji gospodarczych. Promocja dziedzictwa narodowego, kultury i wspieranie edukacji. Szerzenie wśród osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wiedzy na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą ich działalność zawodowa oraz doradztwo o możliwościach przeciwdziałania tym zagrożeniom. Prowadzenie działalności wydawniczej. Krzewienie inicjatywy przedsiębiorczości i kreatywności. Kształtowanie nowoczesnego wizerunku kraju i regionu. Kultywowanie i rozwijanie, umiejętności zawodowych. Stwarzanie warunków członkom Stowarzyszenia do rozwoju zawodowego wywodzącego się z zasad prawa, wiedzy i standardów europejskiego dorobku kulturowego. Prowadzenie działalności naukowej i szkoleniowej, informacyjnej, eksperckiej i doradczej, dotyczącej kwestii bezpieczeństwa, poprzez aktywne międzyludzkie kontakty krajowe i międzynarodowe. Promowanie i wspieranie działań na rzecz bezpieczeństwa i obronności państwa oraz na płaszczyźnie w tym szczególnie w zakresie bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej i ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Propagowanie dziedzictwa narodowego i kultury.

Partnerzy


Global Ports Forum Polski Klaster Morski
(c)2017, copyright@ibnb.pl